Home » แผนลวงของราชา (The Ascendance Trilogy, #2) by Jennifer A. Nielsen
แผนลวงของราชา (The Ascendance Trilogy, #2) Jennifer A. Nielsen

แผนลวงของราชา (The Ascendance Trilogy, #2)

Jennifer A. Nielsen

Published
ISBN :
Paperback
264 pages
Enter the sum

 About the Book 

หนึงราชา หนึงเดกกำพรา หนึงการเดินทางเจาชายหายสาบสูญไดกลับสูบัลลังกแลวแตคำวาความสุขตลอดกาลไมเคยมีจริงอาณาจักขางเคียงเริมกอไฟสงคราม การวางแผนลอบสังหารเปนสัญญาณสอลางราย พระราชาตองกลับเปนเดกเรรอนอีกครังและขามเขตแดนสูการผจญภัยอันตรายในประเทศใหมแตยิMoreหนึ่งราชา หนึ่งเด็กกำพร้า หนึ่งการเดินทางเจ้าชายหายสาบสูญได้กลับสู่บัลลังก์แล้วแต่คำว่าความสุขตลอดกาลไม่เคยมีจริงอาณาจักข้างเคียงเริ่มก่อไฟสงคราม การวางแผนลอบสังหารเป็นสัญญาณส่อลางร้าย พระราชาต้องกลับเป็นเด็กเร่ร่อนอีกครั้งและข้ามเขตแดนสู่การผจญภัยอันตรายในประเทศใหม่แต่ยิ่งถูกบีบให้หนีจากตัวตนของตนเองมากเท่าไรเสจก็ยิ่งสงสัยว่าหนีมาไกลเกินไปหรือไม่เขาจะยังหาหนทางกลับบ้านได้อีกรึเปล่าหรือคราวนี้ราชาจะต้องสละชีพเพื่ออาณาจักรจริงๆเชิญดำดิ่งสู่การทรยศหักหลังก่อกบฏ ฆาตกรรม และภยันตรายใหญ่หลวงไปกับภาคต่ออันน่าตื่นตะลึงของ เจ้าชายลวง